Załącznik nr 12
do Polityki Bezpieczeństwa Informacji

Stosownie do treści art. 13 ust. 1, 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Informuję, iż:

I. Dane kontaktowe Administratora:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sławomir Kocur prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kuchnie Babica Pracownia Meblowa Sławomir Kocur z siedzibą w Babicy 95, 38-120 Czudec

II. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak, jest niezbędne do realizowania, zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży (projektowania, wykonania i montażu mebli) i wynikających z niej obowiązków. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w szczególności:
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:
• podjęcia działań przed realizowania, zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży i wynikających z niej obowiązków
• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

III. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich nie podanie uniemożliwi realizację usługi i wykonanie umowy.

IV. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą m.in:
• osoby upoważnione przez Administratora,
• Osoby, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w tym. m.in. firmom wykonującym blaty oraz dostarczającym sprzęt agd,
• Inne osoby fizyczne lub spółki lub organy upoważnione przepisami prawa (np. ZUS, US)

V. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją zawartej umowy.

VI. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VII. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pani/Pan, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych doszło do naruszenia jej praw wynikających z RODO.

VIII. Pani / Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

IX. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.